کد اثر:ZG2129

حامد صدرارحامی
نقاشی‌های صدرارحامی در زمره‌ی هنر نئوسوررئالیستی جای می‌گیرند. آثار صدر ارحامی آشکارا وام‌دار میراث هنرمندانی همچون سالوادور دالی و رنه مگریت است؛ اگرچه در برخی از تابلوهایش می‌کوشد با افزودن عناصر صوری نگارگری، پیوندی میان سنت‌های هنر ایرانی و شیوه‌های نوین نقاشی پدید آورد. همین نکته او را در رده‌ی نقاشان نوسنت‌گرا نیز قرار می‌دهد.

This product is currently out of stock and unavailable.

Home
Artists
Shop
Account
Search