کد اثر : ZG1AR160X120U01

ابوالفضل رفیعی

ابوالفضل رفیعی دارای کارشناسی نقاشی از دانشگاه هنر نیشابور و کارشناسی ارشد نقاشی از دانشگاه تهران است.

نمایشگاه‌های انفرادی:

“ساکنان مویه”، گالری گلستان، تهران، ایران، 1398

گالری سیته پاریس، پاریس، فرانسه، 1394

گالری آرت سنتر، تهران، ایران، 1392

گالری آرت سنتر، تهران، ایران، 1391

گالری آرتین، تهران، ایران، 1390

نمایشگاه‌های گروهی:

“نقش گاو”، گالری سرزمین هنر، تهران، ایران، 1398

“شاخ”، گالری شکوه، تهران، ایران، 1396

 

Home
Artists
Shop
Account
Search