کد اثر : ZG1SA140X180U04

سالار احمدیان
متولد ۱۳۴۱، دزفول، ایران

سالار احمدیان نقاش و خطاط است. آثار او اغلب اکسپرسونیسم انتزاعی و نقاشی خط اما با فرم های به روز تر است و در آثارش از رنگ های درخشان استفاده می کند.

او مقیم کانادا می باشد و تا به حال نمایشگاه های بسیاری در ایران و خارج از ایران برگزار کرده است.

Home
Artists
Shop
Account
Search