کد اثر : ZG1EM100X140U01

الهه منیرالدین
متولد: 1356 ، كارشناسي ارشد رياضي محض ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش.

برگزاری تعدادی نمایشگاه انفرادی و شرکت در چندین نمایشگاه گروهی.

Home
Artists
Shop
Account
Search